NOTA LEGAL

Aquesta comunicació web, publicada com (hemisferios.eu) és responsabilitat de:

Denominació social: Hemisferios Braining & Psichology Center Group SL
CIF: B-67271502
Telèfon +34 93 794 92 10
consulta@hemisferios.eu

Termes i condicions legals

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi textos, imatges, sons, codis i qualsevol altre material són propietat d’Hemisferios, o de tercers que hagin autoritzat l’ús a Hemisferios.

Hemisferios permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació de la informació continguda en la pàgina web sempre que es respectin les condicions generals que s’exposen a continuació i que es tinguin en compte les condicions específiques en els casos de continguts de la web que tinguin una llicència concreta, que és la que preval.

Per reutilitzar la informació s’han de respectar les condicions següents:

  1. No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  2. Citar sempre la font de la informació, però no d’una manera que suggereixi que Hemisferios dóna suport o ha col·laborat en la reutilització.
  3. Esmentar la data de l’última actualització de la informació.

La reutilització pot estar limitada per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com són la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització de continguts protegits per la propietat intel·lectual es formalitza mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons o GNU-PL que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts en els quals s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’estableixen.

Hemisferios no és responsable de cap perjudici directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, la veracitat o l’exhaustivitat de la informació esmentada, o bé de l’ús que es pugui fer d’aquesta.

Aquest lloc web pot tenir enllaços a pàgines externes que Hemisferios ofereix com a referència. Hemisferios no es responsabilitza ni pel que fa als continguts ni a qualsevol altre aspecte que pugui derivar-se.

Política de privacitat

Les dades personals que es facilitin a Hemisferios seran incorporades al nostre fitxer automatitzat d’usuaris i rebran un tractament confidencial, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. Hemisferios no cedirà a tercers les dades personals dels usuaris que es recullin a través del seu portal.

Aquestes dades són necessàries per al desenvolupament normal de la nostra activitat i per enviar les comunicacions que puguin ser de l’interès dels usuaris. En qualsevol moment els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament i ús de les dades enviant un missatge a consulta@hemisferios.eu.

Més informació sobre la política de protecció de dades:

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)