EMPRESES

Hemisferios ofereix tallers per a millorar les dinàmiques d’equip i un espai de relax i meditació per rebaixar l’estrès i optimitzar el benestar general en l’ambient de treball. Treballa per combatre la violència a la feina en les seves diferents formes i ofereix assessorament i acompanyament psico-socio-jurídic. Elabora plans d’igualtat segons normativa del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat i protocols d’actuació davant de situacions d’assetjament laboral i assetjament sexual a la feina.

PLANS D’IGUALTAT A L’EMPRESA

Els plans d’igualtat, són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de la situació, que tendeixen a fer arribar a l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat a assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Hemisferios ofereix el diagnòstic, elaboració i implementació de plans d’igualtat adaptats a la realitat de cada empresa.

VIOLÈNCIA A LA FEINA

Es parla de violència laboral quan el personal d’un centre de treball pateix abusos, amenaces o atacs en circumstàncies relacionades amb la seva activitat laboral, que posin en perill, explícitament o implícitament, la seva seguretat, el seu benestar o la seva salut (física i/o psíquica). En funció de com es produeixi l’exposició a aquest risc, es pot caracteritzar la situació d’assetjament laboral, violència ocupacional (tipus I, II i III), assetjament sexual o assetjament discriminatori.

SLOW TIME

Durant els últims anys s’han intensificat les malalties mentals relacionades amb l’adaptació a la manera de vida de la societat tecnològica. L’acceleració del ritme de vida, la connexió permanent a Internet, la dependència a les xarxes socials, la relació excessiva amb les pantalles i la tecnologia han produït noves patologies que podrien ser combatudes amb una optimització de la gestió individual del nostre temps quotidià, la desacceleració dels nostres ritmes vitals o la presa de consciència de les nostres prioritats.

Estrès, nomofòbia, depressió o ansietat formen part del nostre diccionari quotidià i compartit. Malalties que desestructuren el nostre funcionament diari provocant un malestar global que augmenta a mesura que la nostra realitat ens imposa noves relacions amb nous dispositius tecnològics.

Hemisferios disposa d’un equip de professionals amb alta formació en tècniques de relaxació i meditació, experts en dependències a les diferents tecnologies, dietistes amb plans de millora de l’alimentació i coaches que treballen a nivell individual i empresarial amb l’objectiu de proporcionar els coneixements i els entrenaments necessaris per a millorar la qualitat de vida en un sentit global i dinàmic.

Hemisferios ofereix a les empreses aquest tallers per millorar el creixement personal i la convivència a la feina:

  • Ioga
  • Mindfulness
  • Meditació
  • Txikung
  • Alimentació i estrès
  • Gestió del temps
  • On/Off